Stop Ribkradji

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov

PRAVILNIK
O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV
(“Sl. glasnik RS”, br. 16/2016)


Član 1 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način, alati i sredstva kojima se obavlja privredni ribolov, kao i način, alati, oprema i sredstva kojima se obavlja rekreativni ribolov. 

Član 2 

Privredni ribolov obavlja se mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima i sredstvima. 

Za obavljanje privrednog ribolova ne mogu se koristiti mrežarski alati (obruč, košara, zavesa ili drljača) i udičarski alati (grabulja, trokraka udica, samica i pampurski struk). 

Mrežarski alati i sredstva za privredni ribolov 

Član 3 

Mrežarski alati dele se na stajaće i povlačeće. 

Stajaći mrežarski alati su stajaće mreže, koje imaju stranu okaca najmanje 50 mm u suvom stanju, odnosno 46 mm u vlažnom stanju. 

Povlačeći mrežarski alati su povlačeće i poklapajuće mreže. 

Povlačeće mreže imaju stranu okaca najmanje 50 mm u suvom, odnosno 46 mm u vlažnom stanju i koriste se bez dodatnih pomagala za lov ribe povlačenjem po dnu. 

Poklapajuće mreže imaju stranu okaca najmanje 50 mm u suvom, odnosno 46 mm u vlažnom stanju, osim sačme koja ima stranu okaca najmanje 30 mm u suvom, odnosno 28 mm u vlažnom stanju. 

Lov živih mamaca (sitne bele ribe) za privredni ribolov obavlja se pomoćnim mrežarskim sredstvima (rogač, čerenac, sačma, stajaća mreža za lov mamaca dužine 5 m i visine 1 m, sa okcima od najmanje 10 mm). 

Strana okaca pomoćnih mrežarskih sredstava u suvom stanju određuje se merenjem razmaka od 11 čvorova i deljenjem dobijenog broja sa deset. Pri merenju okaca pomoćnih mrežarskih sredstava u vlažnom stanju dozvoljava se smanjenje razmaka za 5%. 

Udičarski alati i sredstva za privredni ribolov 

Član 4 

Udičarski alati za privredni ribolov su strukovi koji mogu imati od deset do 100 udica. 

Način izlova ribe bućkom obavlja se pomoću udičarskog alata glavnog kanapa sa jednom jednokrakom udicom i jednog štapa sa jednom jednokrakom udicom i sredstva bućke. 

Samolovni alati 

Član 5 

Samolovni alati su bubnjevi ili vrške i senkeri. Samolovni alati imaju stranu okaca najmanje 50 mm u suvom stanju, odnosno 46 mm u vlažnom stanju. Prečnik prvog obruča bubnjeva ili vrški i senkera ne može biti veći od 1,2 m. 

Senkeri koji se koriste u periodu od 1. decembra do 1. marta imaju stranu okaca najmanje 30 mm u suvom stanju, odnosno 28 mm u vlažnom stanju. 

Strana okaca samolovnih alata u suvom stanju određuje se merenjem razmaka od 11 čvorova i deljenjem dobijenog broja sa deset. Pri merenju okaca samolovnih alata u mokrom stanju dozvoljava se smanjenje razmaka za 5%. 

Način obavljanja privrednog ribolova 

Član 6 

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati ne koriste se od 1. marta do 15. juna. 

Stajaći mrežarski alati koriste se u vremenu od 17,00 do 8,00 časova u periodu letnjeg računanja vremena, a u periodu zimskog računanja vremena koriste se bez vremenskog ograničenja. 

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati, osim bubnja, ne mogu se koristiti na rastojanju manjem od 30 m od obale ribolovne vode, uključujući i obale rečnih ada. 

Nije dozvoljena upotreba svih alata za privredni ribolov na reci Dunav od 863 km do 860 km. 

Privredni ribar može imati najviše 30 alata. 

Član 7 

Postavljanje mrežarskih alata u ribolovnu vodu vrši se do 1/2 širine iste. Mrežarski alat sa suprotne obale vodotoka reke ili druge ribolovne vode (kanala, mrtvaja, rukavaca, bara i sl.) ne postavlja se istovremeno. 

Član 8 

Alati kojima se obavlja privredni ribolov moraju biti vidno obeleženi pločicom koja sadrži serijski broj dozvole privrednog ribara i redni broj alata. 

Alati, oprema i sredstva za rekreativni ribolov 

Član 9 

Rekreativni ribolov obavlja se sa obale ribolovne vode određene za rekreativni ribolov bez upotrebe čamaca i drugih sličnih plovidbenih objekata i naprava, osim na ribolovnim vodama reka Dunav, Sava i Tisa na kojima je dozvoljena upotreba čamaca za obavljanje rekreativnog ribolova. 

Izuzetno, čamac kao pomoćno sredstvo za obavljanje rekreativnog ribolova na ribolovnoj vodi može se upotrebiti samo ako je korisnik ribarskog područja (u daljem tekstu: korisnik) njegovu upotrebu predvideo privremenim programom upravljanja ribarskim područjem ili programom upravljanja ribarskim područjem. 

Način obavljanja rekreativnog ribolova 

Član 10 

Rekreativni ribolov obavlja se udičarskim alatima, tako da ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu. 

Lov živih mamaca (sitne bele ribe) za rekreativni ribolov obavlja se pomoćnim mrežarskim sredstvima, i to: čerenac sa veličinom okaca od 10 mm i dimenzija 100 x 100 cm, osim na ribolovnim vodama čija je širina manja od 2 metra i stajaća mreža za lov mamaca dužine 5 m i visine 1 m sa veličinom okaca od 10 mm, osim na ribolovnim vodama čija je širina manja od 10 m. 

Pomoćno sredstvo bućka može se koristiti za sportski ribolov prilikom održavanja ribolovno-turističkih manifestacija. 

Pomoćna oprema sonar može se koristiti na svim ribolovnim vodama ukoliko to korisnik nije zabranio privremenim programom upravljanja ribarskim područjem ili programom upravljanja ribarskim područjem. 

Član 11 

Rekreativni ribolov svih vrsta pastrmki, mladice Hucho hucho i lipljana Thymallus thymallus obavlja se samo veštačkim ribolovnim mamcem. 

Nije dozvoljeno korišćenje sistema sa vodenom kuglom i tirolskim drvcetom u lovu svih vrsta pastrmki, mladice Hucho hucho i lipljana Thymallus thymallus. 

Kao živi mamac za rekreativni ribolov ne mogu se koristiti alohtone vrste riba. 

Član 12 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov (“Službeni glasnik RS”, broj 73/10), osim odredaba člana 3. st. 2, 4. i 5. ovog pravilnika koje prestaju da važe 31. decembra 2017. godine. 

Član 13 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 3. st. 2, 4. i 5. ovog pravilnika koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.